Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

  1. Om misverstanden te voorkomen zijn hieronder, voor opdrachten uitgevoerd door Hilda Moolhuizen en Monique Bruijninckx PersonalHomeMakeover gevestigd te Bussum hierna de Algemene Voorwaarden van PersonalHomeMakeover opgenomen.
  2. HM begint pas met de een Opdracht als u de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd. Is er geen schriftelijke bevestiging, maar wilt u toch dat HM gaat beginnen dan geldt dat de offerte als akkoord wordt beschouwd. U gaat dan ook akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Afwijkende afspraken gelden deze pas wanneer deze schriftelijk door HM zijn bevestigd.
  3. HM doet haar uiterste best Opdracht zo goed mogelijk uit te voeren. HM kan niet aansprakelijk zijn voor een tegenvallend resultaat als het door haar gegeven advies of ontwerp dat voortvloeit uit de Opdracht (‘Advies of Ontwerp’) wordt uitgevoerd. Ook dat geval dient het overeengekomen vergoeding te worden betaald. Wanneer u besluit het Advies of Ontwerp –om welke reden dan ook- niet uit te voeren dient de afgesproken vergoeding volledig voldaan te worden.
  4. Termijnen die worden afgesproken voor uitvoering van de Opdracht zijn indicatief tenzij anders overeengekomen.
  5. HM heeft voor de uitvoering van de Opdracht recht op een vergoeding. Dit kan bestaan uit een vergoeding per uur of een vastgesteld bedrag. Partijen maken afspraken over de vergoeding van gemaakte bijkomende kosten zoals reiskosten en printkosten. Betaling van de factuur dient te gebeuren binnen 14 dagen na factuurdatum.
  6. HM mag van Opdrachtgever verlangen dat hij een voorschot voldoet voordat ze begint aan de uitvoering van de Opdracht. Dit voorschot bestaat over het algemeen uit 25% – 50% (in overleg) van het honorarium. HM mag na afronding van onderdelen van een Opdracht een factuur sturen. De hoogte van het bedrag wordt overlegd met de Opdrachtgever.
  7. Het is aan de Opdrachtgever om HM te voorzien van alle benodigde materialen en informatie die nodig is om de Opdracht goed uit te kunnen voeren. Indien HM  extra werkzaamheden moet uitvoeren omdat Opdrachtgever heeft nagelaten de benodigde informatie/ materialen ter beschikking te stellen, dan zal HM de bijkomende werkzaamheden apart in rekening brengen volgens de gebruikelijke tarieven.
  8. HM kan advies geven over het inschakelen van derde partijen voor uitvoering van het Advies of Ontwerp. De rol van HM zal nooit verder gaan dan het in contact brengen van Opdrachtgever met derde partij. HM sluit geen overeenkomsten namens de Opdrachtgever met de derde partij, noch zal zij fungeren als bemiddelaar of agent. HM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten van deze derde partijen/gebreken in de producten die ter beschikking zijn gesteld door deze derde partijen. Indien HM uitspraken doet over (mogelijke) kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van werkzaamheden door derde partijen, dan is dit altijd indicatief en kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
  9. Aan tekeningen gemaakt door HM kunnen geen rechten ontleend worden. HM is geen architect of bouwkundige. U dient voor uitvoering van (ruimtelijke) werkzaamheden de maten te controleren en/of een gespecialiseerde vakman te betrekken die de technische detaillering verzorgt.
  10. Alle uit de Opdracht voortkomende intellectuele eigendomsrechten (oa. merkrechten, auteursrechten en modelrechten) komen toe aan HM De opdrachtgever verkrijgt een gebruiksrecht. Opdrachtgever zal het Advies of Ontwerp niet verveelvoudigen of openbaar maken zonder de toestemming van HM, tenzij partijen anders overeenkomen.

HM  heeft de vrijheid om het Advies of Ontwerp te gebruiken voor publiciteit, promotie en acquisitie, waaronder onder meer ook begrepen wedstrijden en tentoonstellingen. HM heeft te allen tijde het recht om op of bij publiciteit van het Advies of Ontwerp haar naam te vermelden.


Op de overeenkomst tussen partijen is Nederlands Recht van toepassing, de rechtbank Zeeland ‐ West Brabant, locatie Breda, is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.